cổng đá tam quan  đẹp luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ mọi người, và trong văn hóa truyền thống của người Việt, cổng tam quan là một yếu tố không thể thiếu trong kiến trúc tâm linh. Một cổng tam quan đá được gọi là cổng tam quan chùa, có ba lối cửa đi vào.

Trong thuật ngữ tam quan, tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Ba cửa của cổng tam quan đá biểu trưng cho sự thay đổi, sự vận động và sự phát triển. Nó cũng biểu thị cho tam giới gồm Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Trong đạo Phật, số 3 cũng đại diện cho tam bảo gồm Phật, Pháp và Tăng.

Nghiên cứu tâm linh cho thấy số 3 còn biểu trưng cho tam minh của nhà Phật. Túc mạng minh biểu thị cho sự hiểu biết rõ ràng về các kiếp sống đã trải qua của mình và tất cả chúng sinh. Thiên minh nhãn biểu thị cho sự hiểu biết rõ ràng về tương lai của mình và sự diễn biến của tất cả chúng sinh. Lậu tận minh biểu thị cho sự nhận biết về các pháp đoạn trừ phiền não và lầm lạc của mình và tất cả chúng sinh để đạt được sự an lạc. Đây cũng là biểu trưng cho sự giải thoát hoàn toàn trong cảnh chùa.

https://www.4yo.us/blogs/61352/Su-hoan-hao-trong-lang-tho-chung-sang-trong-tinh

https://www.4yo.us/blogs/6267