Tham khảo quy trình thi công chống thấm sân thượng
Các bước ngăn thấm bằng màng khò nóng gồm : quét lớp nền bu ( lớp tạo dính ) : dùng lăn sơn để quét lớp tạo dính mỏng và đều phủ lấy ngoài mặt bê tông. Dán màng bitum ngăn thấm : lớp tạo dính khô, cử hành dán màng ngăn thấm. đưa ngoài mặt dán úp xuống dưới , trải màng ngăn thấm ra rồi dùng khò làm nóng ngoài mặt. Dưới tác dụng của nhiệt độ , màng ngăn thấm sẽ bị tan và dính chặt vào lớp dính lót. Lướt khò đều để làm lớp màng dính chắc vào lớp dính. Thi hành cho đến khi phủ hết bên ngoài cần ngăn thấm.

Xem thêm: https://www.nasseej.net/posts/3661
#chống_thấm_sân_thượng
#chong_tham_san_thuong
#kỹ_thuật_chống_thấm_sân_thượng
#ky_thuat_chong_tham_san_thuong
#chongthambk
Tham khảo quy trình thi công chống thấm sân thượng Các bước ngăn thấm bằng màng khò nóng gồm : quét lớp nền bu ( lớp tạo dính ) : dùng lăn sơn để quét lớp tạo dính mỏng và đều phủ lấy ngoài mặt bê tông. Dán màng bitum ngăn thấm : lớp tạo dính khô, cử hành dán màng ngăn thấm. đưa ngoài mặt dán úp xuống dưới , trải màng ngăn thấm ra rồi dùng khò làm nóng ngoài mặt. Dưới tác dụng của nhiệt độ , màng ngăn thấm sẽ bị tan và dính chặt vào lớp dính lót. Lướt khò đều để làm lớp màng dính chắc vào lớp dính. Thi hành cho đến khi phủ hết bên ngoài cần ngăn thấm. Xem thêm: https://www.nasseej.net/posts/3661 #chống_thấm_sân_thượng #chong_tham_san_thuong #kỹ_thuật_chống_thấm_sân_thượng #ky_thuat_chong_tham_san_thuong #chongthambk
0 Comments 0 Shares
Sponsored